Процес найму у Clovertech, що змінилося під час війни

#clovertech #interview #recruiters

Від Recruitment team Clovertech

Ринок айті зазнав змін у зв’язку з війною, проте ці зміни не настільки страшні, як у інших сферах. Також з кожним місяцем ситуація покращується, тому чекатимемо позитивнішої статистики за останні місяці🤞🏻

Сlovertech  не припинив розвиток бізнесу та продовжує розширювати команду і наймати.

Цього разу ми запитали у нашої  Recruitment Team  і розпитали, як компанія зараз шукає таланти. Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Як вплинула війна на процеси роботи в команді

Ми працюємо в штатному режимі, багато вакансій в роботі, всі наші процеси залишились незмінними.

Єдине що зараз ми перейшли на віддалений формат роботи,та розширили географію пошуку, наймаємо фахівців з усієї України.

Було: Київ офіс (пріоритет 90%) / Україна (10%)

Стало: Київ офіс (пріоритет 50%) / Україна (40%) / Світ (10%)

Про стан IT ринку

У зв’язку з війною та скороченням у компаніях,  все ще багато людей знаходиться у пошуку роботи,та ми обробляємо досить багато заявок на відкриті в нас позиції.

Але тенденція такова що IT ринок потроху повертається до довійськових часів, і це дуже круто! Бо  IT сектор є дуже важливою  економічною підтримкою нашої країни, особливо від час війни.

З приводу рівня пошуку фахівців наші критерії:

Senior level, Middle level, Junior level.

Які у компанії плани що до найму у найближчий час

Ми працюємо у звичайному ритмі, наш бізнес розширюється , тому ми продовжуємо наймати  необхідних фахівців і далі, бо потреба є.

Наші відкриті  наразі позиції можна подивитись  за посиланням https://clover.tech/careers

Про сам  процесс найму

Але ми  трохи скоротили самі етапи  і тепер  замість 4 етапів в нас 3 етапи.

Детальніше по етапам :

1 етап  – Спілкування з рекрутером  30 хв.” + “Технічний прінскрін 30 хвилин з командою.
2 етап  – Технічна співбесіда  –  1 година
3 етап  – Менеджерське  інтерв’ю  – 40 хвилин ( за потребою)

Поради від команди


Також наша команда поділилася декількома порадами про те, як зробити віддалену роботу ефективною: 

1.Усі командні дзвінки краще робити з відео. Це тримає співробітників у робочому тонусі. 

2.Бажано, щоб усі учасники zoom-мітингів приєднувалися до дзвінка кожен зі свого ноутбука, навіть якщо більшість знаходиться разом на корпоративній локації. Це не створюватиме у віддалених співробітників відчуття «випадання» з командної роботи. 

3.Побудувати всі процеси в команді під один із можливих режимів: або fully remote, або офіс. Це мінімізує хаос в процесах і структурує їх.

Віддалена робота, необхідність забезпечувати безперебійність бізнесу, нові неочікувані виклики й складні умови — із цим зіткнулися всі управлінці в українських IT-компаніях. Ніхто не знає, скільки нових викликів попереду, проте ті, що вже прийняті, встигли перетворитися на важкий, але унікальний досвід.

Приєднуйтесь до команди Clovertech!

Ми будемо раді працювати разом заради нашої перемоги!

 

Hiring Process during the War

From the Clovertech Recruitment team

IT market has changed due to the war, however, these changes aren’t as crucial as those in other fields. In addition, the situation gets better every month, so we are awaiting positive statistics for the most recent months.

Clovertech doesn’t stop its business development and continues to expand the team, and hires.

This time, we asked our Recruitment team about how the company is looking for talents now. Read and discover more.

How has the war influenced team processes?

We work in a regular mode, many openings are being processed, and all processes remain unchanged.

The only thing is that we switched to remote working, and extended the search geography; hence, we hire specialists all over Ukraine.

Before: Kyiv office (90% priority)/Ukraine (10%)

After: Kyiv office (50% priority)/Ukraine (40%)/World (10%)

About the IT market’s situation

Due to the war and staff cuts at the companies, many people are still looking for work, and we process many applications for our open positions.

However, the tendency shows that the IT market is returning to the pre-war state, which is great! Since the IT sector is a quite important economic support for our country, especially during the war.

Regarding the desired level of specialists, our criteria are:

Senior level, Middle level, Junior level.

What are the company’s hiring plans for the nearest future?

We work at a normal pace, our business expands, and hence, we continue hiring required specialists because we have a need to.

Our currently open positions can be found following the link https://clover.tech/careers

About the hiring process

However, we have reduced the process, and now we have three hiring stages instead of four.

Stage details:

Stage one. Communication with a recruiter, 30 minutes + Technical pre-screen with a team, 30 minutes.

Stage two. Technical interview, 1 hour.

Stage three. Manager’s interview, 40 minutes (if required).

Tips from the team

Our team also shared several tips on how to make remote work effective:

1.All team calls are better to be held with video cameras on. This helps to keep the employees in working tonus.

2.It is advisable that each member joins zoom meetings from their laptops, even though most of the members are at the corporate location. In such a way, those who work remotely won’t feel separated from the teamwork.

3. Build all team processes for one of the possible routines, fully remote or office. This reduces the chaos in the processes and makes them structured.

Remote work, the need to ensure business continuity, new unexpected challenges, and tough circumstances are what all Ukrainian IT companies’ managers have faced. No one knows how many challenges are ahead; however, those ones that we faced have already transformed into a difficult yet unique experience.

Join the Clovertech team!

We would be pleased to work together for our victory!

Previous Topic
Як скласти якісний баг-репорт?
Next Topic
Як поєднувати роботу та волонтерство - короткий гайд від Clovertech
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.