ПРОФЕСІЯ PROJECT-МЕНЕДЖЕРА: З ЧОГО ПОЧАТИ ТА ДЕ НАВЧИТИСЬ

#manager #project #team

Хто такий PM

Менеджер проектів (Project Manager, РМ) — спеціаліст, який відповідає за управління проектом від проектування та розставлення пріоритетів, планування роботи над завданнями, контролю та комунікації з командою та замовниками до оперативного розв’язання проблем.

Основний обов’язок та відповідальність PM — довести ідею замовника до реалізації у встановлений термін, використовуючи наявні ресурси. В рамках цього завдання РМ необхідно побудувати план розробки, організувати команду, налаштувати процес роботи над проектом, забезпечити зворотний зв’язок між командами та замовником, усувати перешкоди для команд, контролювати якість і постачання продукту в термін.

Завдання РМА можна класифікувати як тактичні та стратегічні. Тактичні — це розв’язання щоденних проблем проекту, усунення перешкод зі шляху команди. Стратегічні полягають у тому, щоб координувати загальну мету проекту, шлях до неї, а також швидкість пересування.

Обов’язки РМ

Менеджер проекту — по суті, адміністратор, який займається:

-складанням проєктної документації та плану проєкту;

-узгодженням термінів та аналіз можливих ризиків;

-бере участь у підборі та затвердженні проєктної команди;

-розбиває продукт на компоненти та роздає їх виконавцям;

-визначенням необхідних ресурсів та робочого середовища, їх -розподіл всередині команди й постановкою робочого процесу в команді (розробка, тестування, робота з вимогами);

-визначенням пріоритетності завдань та організацією роботи команди навколо необхідної задачі;

-відстежує стан проекту, ходу виконання завдань, пріоритетності виконання завдань, навантаження завданнями та прогресу по завданнях кожного розробника, терміни виконання завдань та -утримує команди у робочому стані, мотивує команди;

-вирішує всілякі конфліктні ситуації всередині команди та у зв’язці замовник-команда;

-спілкується із замовником, керує його очікуваннями;

-надає замовнику звітність про хід виконання завдань та проєкту загалом;

-презентує замовнику готові рішення, демоверсії, прототипи;

-Інтерв’ю нових членів команди.

Звичайно, залежно від кожної компанії обов’язки можуть трохи відрізнятися.

Як стати проектным менеджером IT з нуля?

Якщо ви прийняли рішення пов’язати свою кар’єру із проектним менеджментом чи просто цікавиться цією галуззю, у першу чергу вам треба зрозуміти, за що саме відповідає проектний менеджер та які очікування від нього є у замовника, роботодавця та проектної команди? Саме це розуміння є ключовим. Якщо в цьому добре не розібратись на початку, то це може призвести до великої кількості проблем, допоки вірне розуміння не сформується. Тому обов’язково почніть свій шлях розвитку не з вивчення інструментів, методологій чи професійних навичок ПМ’а, а з того, за що ПМ відповідальний, а за що — ні. Краще за все це можна дізнатись від досвідчених фахівців, які вже мають значний досвід як успішних, так і не зовсім успішних проектів. Шукайте воркшопи, майстер-класи чи, якщо пощастить, знайдіть собі ментора.

Після того як початкова картинка склалася, наступний крок — це опанування мінімальних знань, які необхідні для того, щоб виконувати частину управлінської роботи на посаді проектного координатора при більш досвідченому проектному менеджері.

Розробили для вас короткий гайд по основним потребам щоб опанувати цю професію

  1. Розберіться в методологіях (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall тощо)

Вам потрібно знати методології, адже без них ніяк.

  1. Ви маєте знати основи risk management, budget control і так далі.

Базові скіли ви можете здобути через YouTube, Coursera, LinkedIn. Та читайте книги! Обов’язково PMBOK. Ця книга — Біблія проектного менеджменту. Прочитайте її хоча б 5 раз.

  1. Термінологія ІТ — must have!

Аби ефективно управляти проектами, ви маєте хоча б говорити однією мовою з програмістами. Тому термінологію треба знати. Ви її можете знайти тут, наприклад. Ви маєте знати що робить кожний в команді (починаючи від Full Stack developer до тестувальника), а також ви маєте знати що таке DevOps, SQL, C#, JS, Query і багато чого іншого.

  1. Якщо маєте змогу – отримайте сертифікації, які визнаються за кордоном.

Сертифікації типу:

PSM

KMP

CAMP

Lean Six Sigma 

  1. Вчіть англійську!

Без цього дуже важко бути менеджером ІТ-проектів!

Також ми зробили  для вас добірку курсів для вивчення project-management 

1.Керування проектами від Google на Coursera

2.Практичний курс управління проектами від IAMPM

3.Agile Leadership від Coursera

4.Основи планування та управління проектом від Coursera

5.Agile with Atlassian Jira від Сoursera

6.Scrum не теоретично, а на практиці! від IAMPM

7.Онлайн-курс Project Management у комп’ютерній школі Hillel

8.Онлайн-курс Project Management PRO в ITEA

9.Project Management в IT від Beetroot Academy

10.Онлайн-курс IT Project Management від RobotDreams

11.Професія Project Manager від Powercode Academy

12.Online курс Project manager з нуля від GoIt

13.IT Project Management в Projector

14.Відеокурс з проджект-менеджменту в LABA

15.Онлайн-курс Project Management від STEP IT Academy

16.Курс PM+BA (менеджер проєктів та основи бізнес-аналізу) від Lemon School

17.Project Management від IT Cluster Academy

18.Курси від компанії E5 Scrum Master Fundamentals

19.Проєктний менеджмент від школи RedCamp

Опанувати базові принципи та навички роботи проджекту можна відносно швидко, але надалі для поліпшення hard skills дуже вагомими є наполегливість і бажання вчитися. Ось що варто почитати, щоб розвиватись у професії:

Essential Scrum – абетка для початківця та справжній помічник для вже досвідчених менеджерів, де описані всі процеси, деталі та складові Project Management.

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extremeще одна гарна книга, в якій різнобічно описана Agile-методологія.

Implementing Lean Software Development – книга для тих, хто хоче більше знати про ітеративну розробку та зрозуміти, чому клієнт постійно змінює вимоги до продукту.

PROJECT MANAGEMENT: HOW TO ENTER THE PROFESSION AND WHERE TO LEARN FROM

 

Who is a Project Manager? 

A project manager (PM) is a specialist, responsible for managing a project, from designing and prioritizing, planning on tasks progress, control, and communicating with teams and stakeholders, to immediate problem-solving. 

The main duty and responsibility of a PM are to convey the stakeholder’s ideas to realization in a set period of time, using all possible resources. Within the scope of this objective, the PM needs to build a development plan, organize a team, set up the project workflow, provide feedback between teams and the customer, eliminate obstacles for teams, control quality and deliver the product on time.

PM’s tasks can be classified into tactical and strategic ones; where tactical tasks mean solving daily project problems, and removing obstacles from the team’s path, while strategic ones are to coordinate the overall goal of the project, the way to reaching it, as well as the pace of moving towards it.

PM’s responsibilities

In a nutshell, a project manager is an administrator who deals with the following tasks:

-composing project documentation and designing the project;

-agreeing on terms and analyzing the possible risks;

-taking part in hiring and 

-dividing a product into components, assigning those to the ones who are to perform them;

-determining the required resources and working environment; 

-dividing tasks inside the team, establishing the team’s workflow (development, testing, working with requirements);

-determining the priorities of the tasks and organizing the team’s work around a specific one;

-tracking project’s progress, tasks completion flow, and priorities, each developer’s task load and progress, and tasks deadlines;

-keeping teams in a working state, motivating them;

-solving conflict situations within the team and in-between client and team;

-communicating with clients, managing their expectations;

-reporting on tasks completion and overall project process to the client;

-presenting the developed solutions, demo versions, and prototypes to the client; 

-interviewing new team members; 

Of course, the responsibilities may differ depending on a specific company. 

How to become a Project Manager from scratch? 

If you decide you want to associate your career with project management, or are just curious about the field, first of all, you have to understand what is a project manager precisely responsible for and what clients, employers, and project teams expect from such a specialist. Such an understanding is the key. If you don’t understand it from the very beginning, that may lead to numerous problems in the future, until you finally get to understand it. Hence, it is crucial to start not from the tools, methodologies, or professional PM skills, but from the things a PM is responsible for, and the ones they are not. The best way of learning that is learning from experienced specialists who have dealt with both successful and failed projects. Look for workshops, master classes, or, if you are lucky enough, find a mentor. 

Once you have the image, the next step is mastering the minimum knowledge that is required to perform the managing work while working as a project coordinator mentored by a more experienced project manager. 

We prepared a brief guide on the main requirements for mastering this profession

1.Sort out methodologies (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, etc). You really need to know the methodologies since you cannot work without them. 

2.The basics of risk management, budget control, and so on are necessary to know. Basic skills can be obtained with YouTube, Coursera, and LinkedIn. And read books! PMBOK is crucial; this book is a bible of project management. Read it at least five times. 

3.IT terminology is a must-have!
In order to manage projects efficiently, you must be on the same page with developers. Hence, the terminology is important. For instance, you can find it here. You have to know what each team member do (from Full Stack developers to testers); you also must understand what is DevOps, SQL, C#, JS, Query, and many other. 

4.If you have an opportunity to get certified by a certification that is recognized by foreign countries, do that.
For example, you may consider the following:
PSM

KMP

CAMP

Lean Six Sigma 

5.Learn English! It’s hard to be an IT project manager not knowing the language. 

We have prepared a compilation of courses for learning project management 

1.Project Management by Google on Coursera

2.A practical course in project management by IAMPM

3.Agile Leadership by Coursera

4.Fundamentals of Project Planning and Management by Coursera

5.Agile with Atlassian Jira by Сoursera

6.Scrum in real-life practice by IAMPM

7.Online Project Management course at Hillel

8.Online PRO Project Management course at ITEA

9.IT Project Management by Beetroot Academy

10.Online IT Project Management course by RobotDreams

11.Project Manager Specialty by Powercode Academy

12.Online Project Manager from Scratch course by GoIt

13.IT Project Management at Projector

14.Project Management Video Course by LABA

15.Project Management online course by STEP IT Academy

16.PM+BA course (project management and business analysis basics) by Lemon School

17.Project Management by IT Cluster Academy

18.Courses from E5 Scrum Master Fundamentals

19.Project Management by RedCamp school

The basic principles and skills of project work can be mastered relatively quickly; however, persistence and desire to learn are very important for further improvement of hard skills. Here’s what you should read self-develop as a specialist:

Essential Scrum is a great book for beginners and is a real helper for those who are experienced, where all the processes, details, and components of Project Management are described.

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme is another good book in which the Agile methodology is described in many ways.

Implementing Lean Software Development is a book for those who want to learn more about iterative development and understand why the customer’s product requirements are constantly changing.

 

Next Topic
Поради розробникам початківцям 
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.