PR manager про навички та вміння, якими повинен володіти піарник

#brand #clovertech #manager #PR

Виготовити якісний продукт, надати корисну послугу, запустити новий бренд – тоді вам потрібен PR менеджер.

Ми запитали у нашого Employer Brand Manager Валерії Безпалої котра у нашій компанії також поєднує ці обов’язки  та втілює їх на практиці, про навички та вміння яким потрібен володіти піарник.

Хто такий  PR-менеджер ?

PR-менеджер — це посередник між брендом і споживачем. Він працює над репутацією в довгостроковій перспективі. Його завдання — сформувати лояльність та довіру аудиторії до бренду. Людина, яка відповідає за побудову та підтримку репутації компанії через діалог з її аудиторіями та стейкхолдерами. 

Це поняття значно ширше ніж “піарник”, адже різними можуть бути аудиторії – від клієнтів до інвесторів, канали – від соцмереж до персонального спілкування, інструменти – від аналітики до подій. 

Що повинен вміти піарник?

Сучасний піарник має бути мультизадачним. Він повинен швидко орієнтуватися в медіапросторі, цікаво та грамотно писати, має організаторські та менеджерські навички, може бути продюсером або інтерв’юером, за потреби може створити візуальний контент, а також повинен бути  в курсі всього, що відбувається у його сфері.

PR-менеджер також повинен вміти менеджерити бренд або проєкт — прописувати план, таймінг, завдання, мети, домовлятись, знаходити точки дотику, формувати адекватні та актуальні пропозиції. Він має розуміти, який партнер, медіа чи івент потрібні для реалізації цілей і фільтрувати не пропонувати,то що буде зовсім недоречно.

Також він займається організацією прес-конференцій, іміджевих заходів, керує розробкою та виготовленням рекламної продукції, та відповідає за усі існуючи канали компанії  у соціальні мережі

Коротко кажучи це людина, що впливає на стиль роботи компанії.

Ще один з головних навичків, піарнику потрібно вміти  – аналізувати. Оцінювати все і всюди: ситуацію в медіапросторі, на ринку, поведінку конкурентів, світові тренди – усе, що може вплинути на сприйняття дій компанії або клієнта і все, що можна використати їм на користь.

На які показники він впливає?

У головній мірі він впливає на впізнаваність. Правильний піар допоможе бренду відокремитися серед інших, знайти свою унікальність. З його допомогою можна донести цільовій аудиторії переваги та цінності, які розділяє бренд.

Піарник впливає на:

-Присутність в інформаційному полі — онлайн та оффлайн;
-Впізнаваність — скільки говорять про бренд/проєкт/компанію;
-Позиціонування — що саме говорять, з чим асоціюють;
-Tone of voice і лояльність — які почуття/емоції/настрій викликає в аудиторії.

Які необхідні знання та навички для PR-менеджера?

Щоб стати успішним PR-менеджером, ефективно виконують свої обов’язки, потрібно перш за все добре орієнтуватися в тій сфері, де працює компанія, та розуміти основні цілі організації,та  чітко формулювати ідею бренду.

Потрібно бути самомотивованим.Це означає — дійсно любити бренд, з яким працюєш, та поділяти всі його цінності. 

Також дуже важливо бути креативним та ініціативним. Ніколи не знаєш, яка з ідей зайде, тому ніколи не можна зупинятися вигадувати щось нове.

Крім того, професійні скіли та знання якими потрібно володіти:


 • – Знати інструменти PR
  – Вміти визначати цільову аудиторію
  – Розбиратися в типах та структурі ЗМІ (структуру, функції, формат засобів масової інформації)
  – Вміти писати тексти різних форматів( для цього потрібно грамотно володіти різними мовами)
  – Базові основи маркетингу та запуску реклами
  – Бути креативним та розумітись на графічному дизайні
  – Мати добрі аналітичні скіли ( потрібно аналізувати зріст вашого бренду, та також  вміти планувати бюджет )
  – Мати ефективні способи донесення інформації про компанію, бренд.

Це не зовсім навик, але без цього хорошому піарнику не обійтися — необхідно мати базу контактів ЗМІ, лідерів думок та постійно нарощувати її.

Переймаючись питанням про те, як стати PR-менеджером, слід пам’ятати, що, при всій важливості професійних навичок, на перший план тут виходять гнучкі навички Soft skills які повинні складатися з: дипломатичності  і вміння успішно спілкуватися з людьми, активна життєва позиція, стресостійкість та багато іншого.

Що до поради з організації роботи піарника?

Для PR-фахівця важлива хороша самоорганізація: робота за планом, дотримання дедлайнів, звітність, KPI. Хороший піарник потрібен швидко реагувати.

Що до PR-стратегії, та як використовувати ЗМІ?

Для розміщення контенту є:

– соціальні  ЗМІ (  маються на увазі усі профільні змі де є можливість розповісти про ваш бренд, профіль вашого бренду  має бути у всіх соціальних мережах, які є актуальними для нього)
– власні ЗМІ ( це може бути блог на сайті компанії, де ви зможете висвітлювати  усі новини та події у вашій компанії)

– “сарафанне радіо” – це власна робота над репутацією вашого бренду ( через спілкування з публічними людьми, лідерами думок, блогерами. Приєднайтесь до онлайн-спільнот, яким може бути цікавий ваш продукт або бренд) 

– платні медіа ( це мається на увазі розміщення платних статей та пресс релізів на різних профільних медіа ресурсах) 

Якщо ви не знаєте достовірно, який шлях чи комбінація буде більш ефективною для вашої компанії, спробуйте все досвідченим шляхом.

 

PR Manager Interview: What Skills are Required for a PR Specialist

If you need to create a proper product, provide a helpful service, and launch a new brand, then you need a PR Manager.

We asked our Employer Brand Manager Valeriia Bespala about skills and capacities a PR manager should obtain since she combines all of those responsibilities at our company, and carries them out.

Who is a PR Manager?

PR Manager is a proxy between a brand and its customers. They work on a long-term reputation, and their objective is to make the audience loyal to the brand and earn their trust in it. That is a person who is responsible for building and supporting the company’s reputation through dialogue with its audiences and stakeholders.

This term is actually much wider than just a publicist since the audiences differ, from clients and investors to social media and personal communication; and the tools’ range is quite wide too, from analytics to events.

What must a PR Manager be able to do?

A modern PR Manager must be a multitasking person. They must quickly orient themselves in the media space, write creatively and properly, have organizing and managing skills, be both producer and interviewer, create visual content when that’s required, and be aware of everything that’s going on in their professional field.

A PR Manager must be also able to manage a brand or a project, create plans, timings, tasks, and goals; agree on things, find common ground, and formulate adequate and relevant offers. They must understand what partner, media, or event are required for the realization of the set goals, as well as filter things and not propose something that’s irrelevant.

They also organize press conferences, and image events, manage the development and production of the advertisements, and are responsible for all existing channels of the company on social media. In other words, that’s a person who influences the company’s work style.

Another major skill a PR manager should have is analysis. Evaluating everything everywhere, the situation in the media space, on the market, competitors’ behavior, world trends, just anything that might influence the perception of the company’s or the client’s actions, and anything that can be used to positively impact those.

What knowledge and skills are necessary for a PR manager?

To become a successful PR manager, and manage responsibilities efficiently, one should first be good at the field where the company works, understand the main aims of the organization, and formulate the brand’s idea accurately.

Being self-motivated is a must; that means actually loving the brand one works with and sharing all of its values. It’s also crucial to be creative and initiative. You never know which one of your ideas succeeds, so you must never stop making up something new.

Apart from those, the following skills and knowledge are also required:

 • – Knowing PR tools
  – Know how to detect the target audience
  – Understand the types and structure of mass media (structure, functions, formats of mass media)
  – Be skilled at writing texts of various formats (language skills are required for that)
  – Marketing and advertisement launch basics
  – Being creative and sorting things about graphic design
  – Having good analytical skills (analyzing your brand’s growth, and planning budget distribution)
 • – Having effective ways of conveying information about a company or a brand.

Another point that isn’t quite a skill but is needed for a PR manager is having a base of contacts of mass media representatives and influencers and constantly enhancing it.

You should also remember that despite all professional skills being important, having flexible soft skills is prior. These include diplomacy and successful communication with people, an active life stance, resilience, and much more.

What would you advise on managing a PR manager’s work?

Proper self-management is crucial for a PR specialist; that includes working according to plan, adhering to deadlines, reporting, and KPI. A good PR specialist must also react fast.

What about PR strategies and using mass media?

To post content, PR managers use the following:

 • -Social mass media (namely, all specialized mass media where it’s possible to tell about your brand; your brand’s profile must be on all social networks that are relevant for it)

 • -In-house media (these may include a blog on the company’s website where you can tell about the company’s news and events)

 • -Word of mouth. That’s your own work on the brand’s reputation (through communication with public figures, influencers, and bloggers. Join the online communities that might be interested in your product or brand)

 • -Nonfree media (posting chargeable articles and press releases on various specialized media resources)

If you are not certain about a way or a combination that would be most effective for your company, try to do everything in the most experienced way.

 

Previous Topic
Як наші колеги адаптуються до роботи у теперішніх реаліях
Next Topic
Онбордінг у Clovertech під час війни 
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

  * - marked fields are required.