ЯК ПРОКАЧАТИ СВОЮ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

#standwithukraine #ukraine

«Державною мовою в Україні є українська мова» (10 стаття Конституції). Кількість українців, які зараз переходять на українську мову, зростає. 

Для когось причиною стало повномасштабне російське вторгнення; дехто з колег, зустрівши війну у своєму рідному місті щє у 2014 , і перейшов на українську кілька років тому.

Ми Зібрали поради від колег, які перейшли або переходять на українську —та  поширюйте іх своїм друзям, які зараз також на цьому етапі.

Пасивне накопичення

Щоб українська мова стала звичайною для вас, повинно пустити її у повсякденне життя.

1.Використовуйте українську для постів в соцмережах, підписуйтеся в соцмережах на українськомовних блогерів/-ок і культурних діячів/-ок (зі сфери літератури, стендапу, кінематографу, оглядів тощо).
2.У гугл-пошуку в налаштуваннях оберіть, аби результати видавали вам українською чи українську+іншу мову.
3.Читайте новини українською.
4.Дивіться українські фільми та фільми в українському дубляжі.
5.Пам’ятайте, що може бути складно, але, як співають класики української музики, «Хіба хтось сказав тобі, що буде легко?» Пояснюйте оточенню, що вам непросто, але це ваш свідомий вибір і вам потрібна підтримка.
6.Беріть участь  у різних читацьких клубах.Це порада для тих хто має час та бажання прокачати не тільки мовні навички, а й взагалі уміння володіти словом.Там ви зможете не лише обговорювати сюжет, але і аналізувати мовні відкриття.

Українізуйте свої гаджети 

Налаштуйте всі свої гаджети, робочий комп’ютер, телевізор вдома, інтерфейси соцмереж та застосунків на українську мову.Також крутий лайфхак –  видалити російську розкладку з телефону та комп’ютеру.vЦе допоможе швидше повністю перейти на спілкування українською в месенджерах з колегами, друзями та іншими.

“З початком війни ми в компанії перейшли на українську мов і всі наши дописи, корпоративні повідомлення та комунікація відбувається на українській мові.

Крім робочої сфери, українська мова тепер звучить і в нашій родині.

Моя дитина наразі тільки почала розмовляти і в моїй відповідальності саме те, на якій мові вона буде розмовляти і наскільки ми зможемо зберегти і виховати україномовне покоління”

Maria Prisyazhnaiya,
HR Specialist  Сlovertech

Більше мовної практики

Друзі,не існує кращого способу вдосконалити свою мову, ніж розмовна практика.

Знайдіть собі соратника, який теж хоче перейти на українську мову у спілкуванні. Це дуже мотивує і спрощує процес. Спілкуйся українською не лише у вузькому колі колег чи близьких друзів, а й з будь- якими  іншими працівниками громадських закладів. 

“Першочерговою причиною переходу на українську мову для нас у сім’ї стала наша дочка, якій наразі 5 років. Тому що не дивлячись на те, що  в нас завжди у домі всі дитячі книжки були на українській, вочевидь цього було недостатньо і дитина розмовляла тією мовою, яку чула від батьків. Тому зараз намагаємося працювати над собою, для того щоб бути прикладом для нашої дитини.”

Nataliia Stroha,
HRD Clovertech

Поважаймо один одного

Багато хто з нас жив та зростав у абсолютно російськомовних середовищах, тож ставьтесь з розумінням до тих для кого таких перехід досить важкий або наразі неможливий.Своїм прикладом ви можете надихнути когось на ці  зміни, по те засудження або агресивне переконування  навпаки може назавжи відштовхнути людину навіть від самої ідеї спробувати перейти на українську мову.

“З власного досвіду людини, що виховувалась у російськомовному середовищі, можу зазначити, що  переходити на українську мову набагато легше, якщо робиш це разом з кимось. Неважливо хто ця людина, подруга, колега, кохана людина, або хтось з родини, головне – створити українськомовне середовище аби мислення могло “переключитися” на українську хоча б на якийсь час на день. А ще раджу говорити виключно українською в сфері обслуговування, адже це може заохотити й інших говорити солов’їною.”

Larysa Berkhmiler,
Technical Writer Clovertech

Корисні сайти та інші сервіси

Офіційний сайт української мови

На сайті є правила правопису, пунктуації, правильних наголосів, а також словник синонімів. У розділі “Антисуржик” можна дізнатися до прикладу чи вдасться “захлопнути двері”  або бути “виносливим”.

Тренажер із правопису  української мови

Онлайн –  вправи з усіх розділів мовознавства. Поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.

LanguageTool

Онлайн- ресурс котрий допоможе перевірити українську граматику  та пунктуацію. У безкоштовній версії максимальний розмір тексту на перевірку – 20 тис.символів.Також для зручності  можна завантажити додаток для використання у браузері.

How to Improve Your Ukrainian Skills

Article 10 of the Constitution says that the Ukrainian language is the official language in Ukraine.

The number of Ukrainians who now switch to Ukrainian is increasing.

Someone’s reason is russia’s full scale invasion, some of our colleagues met the war in their hometown in 2014, and switched to Ukrainian several years ago.

We have collected tips from our colleagues who have already switched or are progressing; share those with your friends who are now at the stage.

Passive accumulation

To make the Ukrainian language your usual one, you must let it into your daily life.

1.Compose social media posts in Ukrainian, follow Ukrainian bloggers and cultural activists (from literature, standup, cinematography, reviews, and other fields).

2.Edit your Google Search settings – make it show results only in Ukrainian or Ukrainian + another language.

3.Read news in Ukrainian.

4.Watch Ukrainian movies and movies that are translated into it.

5.Remember that it may be challenging, but, as Ukrainian music classicists say “Did anyone tell you that it would be easy?”. Explain to your environment that you are struggling, however, it’s your deliberated choice, and you would appreciate their support.

6.Take part in various reading clubs. This advice suits those who have some time to spare and enjoy improving not just language skills but being proficient in speaking in general. Reading clubs provide you with an opportunity to discuss not only plots but also analyze language discoveries.

Ukrainianize your gadgets

Set up the Ukrainian language on all of your gadgets, PC, TV, social media, and applications’ interface. Another great life hack is uninstalling russian keyboard layout from both phone and PC. This helps to switch to speaking only Ukrainian quicker since you are able to type messages to your colleagues, friends, and others only in Ukrainian.

“Since the war started, we switched into Ukrainian at our company; all posts, corporate messages, and communication, all of that is now in Ukrainian.
Aside from the working space, Ukrainian can now also be heard in my family.
My child is just starting to speak, and I am the one who is responsible for the language she will speak and how we will all keep and bring up a Ukrainian-speaking generation”

Maria Prisyazhnaiya,
HR Specialist Clovertech

More speaking practice

There’s no better way to improve your language skills than speaking.

Find a companion who is also aiming to switch to Ukrainian in communication. This is very motivating and simplifies the process. Communicate in Ukrainian not only in a narrow circle of colleagues or close friends but also with any other workers of public facilities.

“Our daughter, who is currently 5 years old, was the primary reason for our family to switch to the Ukrainian language. Because despite the fact that all the children’s books in our house were always in Ukrainian, it was obviously not enough and the child spoke the language she heard from her parents. Therefore, now we are trying to work on ourselves, in order to be an example for our child.”

Nataliia Stroha,
HRD Clovertech

Respect each other

Many of us grew up and lived in completely russian-speaking environments; hence, treat with understanding those for whom such switching is quite difficult or currently impossible. You may inspire someone to make these changes by showing a good example, while condemnation or aggressive persuasion to the contrary can forever push a person away even from the very idea of trying to switch to the Ukrainian language.

“From my own experience as a person who grew up in a russian-speaking environment, I can say that switching to the Ukrainian language is much easier if you do it together with someone. It does not matter who this person is, a friend, a colleague, a loved one, or someone from the family, the main thing is to create a Ukrainian-speaking environment so that your mind is able to “switch” to Ukrainian at least for some time a day. And I also advise you to speak exclusively Ukrainian in the service sector, because this can encourage others to speak Ukrainian as well.”

Larysa Berkhmiler,
Technical Writer Clovertech

Useful sites and services

The official web site of the Ukrainian language

The site has rules for spelling, punctuation, correct syllable stresses, and also a dictionary of synonyms. In the section “Antisurzhik” you can find out, for example, whether it is possible to “zakhlopnuty dveri” or be “vynoslyvyi”.

Ukrainian spelling trainer

Online exercises from all sections of linguistics. It combines theoretical provisions and practical tasks, which help to master the grammar of the Ukrainian language and improve spelling skills. Educational materials additionally contain a variety of educational information.

LanguageTool

An online resource that will help you check Ukrainian grammar and punctuation. In the free version, the maximum text size for verification is 20,000 characters. Also, for convenience, you can download the application for using it in the browser.

Previous Topic
Поради розробникам початківцям 
Next Topic
Команда Clovertech  приєдналась до благодійного проєкту “Ласка”
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.